Danh sách tin tức có gắn tag: "logistics"

Sự khác nhau giữa inbound logistics và outbound logistics?

Sự khác nhau giữa inbound logistics và outbound logistics?

Thuật ngữ inbound logistics và outbound logistics là xuất hiện trong chuỗi cung ứng phụ trách hoạt động quản lý đầu vào và đầu ra của chuỗi, nhằm phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các bộ phận trong Logistics.