Tài liệu xuất nhập khẩu-logistics

FTA là gì? - Xuất Nhập Khẩu Lê Ánh

FTA là hiệp ước thương mại được thương thảo giữa hai hoặc nhiều quốc gia. Từ hiệp định này, các bên sẽ đưa ra ký kết nhằm làm giảm hoặc xóa bỏ rào cản thương mại các nước tham gia.