giang-vien-xnk.png

Tên: Phạm Kim Trang

Mã giảng viên: LA/38

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc:

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên