Danh sách tin tức có gắn tag: "packinglist"

Hợp đồng thương mại invoice

HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI - Commercial invoice.

Trong mua bán hàng hóa quốc tế và nội địa, hóa đơn thương mại (Commercial invoice) đóng vai trò như giấy tờ thể hiện giá mua - bán hàng hóa. Vì vậy, hóa đơn thương mại, thường được gọi ngắn gọn là invoice đóng vai trò quan trọng ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.84.8855 - 0966.199.878