Các Loại Điện MT (Message Type) Trong Thanh Toán Quốc Tế

Các loại điện MT - Message Type thuộc Swift trong giao dịch giữa các ngân hàng có đầu là số 0-9 (Category 0-9).

Các bức điện truyền qua S1 có khóa mã đương nhiên được áp dụng URC 522. trừ khi nói rõ là không áp dụng.

>>>>>> Xem thêm: Khóa học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt nhất

Chi tiết về các loại điện MT - Message Type trong thanh toán quốc tế, được Xuất nhập khẩu Lê Ánh thể hiện trong bài viết dưới đây:

1.Các loại điện MT trong thanh toán quốc tế

Các loại điện MT trong thanh toán quốc tế bao gồm:

 

Message Type

Mô tả về Message Type

Mục đích

Tin nhắn loại 1

Customer Payments and Cheques

 

MT 101

Request for Transfer

Yêu cầu ghi nợ tài khoản của khách hàng được giữ tại người nhận hoặc tại một tổ chức khác.

MT 102

Multiple Customer Credit Transfer

Chuyển giao nhiều hướng dẫn thanh toán giữa các tổ chức tài chính.

MT 102+ (STP)

Multiple Customer Credit Transfer (STP)

Chuyển nhiều hướng dẫn thanh toán giữa các tổ chức tài chính (Xử lý trực tiếp).

MT 103

Single Customer Credit Transfer

Hướng dẫn chuyển tiền.

MT 103+ (REMIT)

Single Customer Credit Transfer (REMIT)

Hướng dẫn chuyển tiền với Thông tin chuyển tiền mở rộng.

MT 103+ (STP)

Single Customer Credit Transfer (STP)

Hướng dẫn chuyển tiền (Xử lý Trực tiếp).

MT 104

Direct Debit and Request for Debit Transfer Message (STP)

Chuyển các chỉ thị ghi nợ trực tiếp và yêu cầu ghi nợ trực tiếp giữa các tổ chức tài chính (Xử lý Trực tiếp).

MT 105

EDIFACT Envelope

Một phong bì truyền tải thông điệp EDIFACT 2k.

MT 106

EDIFACT Envelope

Một phong bì truyền tải thông điệp EDIFACT 2k.

MT 107

General Direct Debit Message

Chuyển các chỉ thị ghi nợ trực tiếp giữa các tổ chức tài chính.

MT 110

Advice of Cheque(s)

Thông báo hoặc xác nhận việc phát hành séc cho ngân hàng bị ký phát.

MT 111

Request for Stop Payment of a Cheque

Yêu cầu ngân hàng bị ký phát ngừng thanh toán séc.

MT 112

Status of a Request for Stop Payment of a Cheque

Cho biết (các) hành động được thực hiện khi cố gắng ngừng thanh toán séc.

MT 121

Multiple Interbank Funds Transfer (EDIFACT FINPAY Message)

Chuyển giao nhiều hướng dẫn thanh toán giữa các tổ chức tài chính ở định dạng EDIFACT.

MT 190

Advice of Charges, Interest and Other Adjustments

Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác.

MT 191

Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses

Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác.

MT 192

Request for Cancellation

Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu.

MT 195

Queries

Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó.

MT 196

Answers

Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi.

MT 198

Proprietary Message

Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị.

MT 199

Free Format Message

Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định.

Thông điệp loại 2

Financial Institution Transfers

 

MT 200

Financial Institution Transfer for its Own Account

Yêu cầu chuyển tiền của người gửi vào tài khoản của mình tại một tổ chức tài chính khác.

MT 201

Multiple Financial Institution Transfer for its Own Account

Nhiều chiếc MT 200.

MT 202

General Financial Institution Transfer

Yêu cầu chuyển tiền giữa các tổ chức tài chính trừ trường hợp việc chuyển tiền có liên quan đến chuyển khoản tín dụng cơ bản của khách hàng đã được gửi bằng phương thức bảo hiểm, trong trường hợp đó, MT 202 COV phải được sử dụng.

MT 202 COV

General Financial Institution Transfer

Yêu cầu chuyển tiền giữa các tổ chức tài chính, liên quan đến chuyển khoản tín dụng cơ bản của khách hàng đã được gửi theo phương thức bảo hiểm.

MT 203

Multiple General Financial Institution Transfer

Nhiều chiếc MT 202.

MT 204

Financial Markets Direct Debit Message

Yêu cầu tiền từ các ngân hàng thành viên SWIFT.

MT 205

Financial Institution Transfer Execution

Tiếp tục truyền yêu cầu chuyển tiền trong nước trừ trường hợp chuyển tiền có liên quan đến chuyển khoản tín dụng cơ bản của khách hàng đã được gửi bằng phương thức bao gồm, trong trường hợp đó, MT 205 COV phải được sử dụng.

MT 205 COV

Financial Institution Transfer Execution

Tiếp tục truyền yêu cầu chuyển tiền trong nước, liên quan đến chuyển khoản tín dụng cơ bản của khách hàng đã được gửi bằng phương thức bao gồm.

MT 206

Cheque Truncation Message

 

MT 207

Request for Financial Institution Transfer

Yêu cầu ghi nợ tài khoản của tổ chức tài chính đặt hàng được tổ chức tại tổ chức tài chính nhận hoặc tổ chức tài chính phục vụ tài khoản

MT 210

Notice to Receive

Thông báo cho người nhận rằng họ sẽ nhận được tiền vào tài khoản của người gửi.

MT 256

Advice of Non-Payment of Cheques

 

MT 290

Advice of Charges, Interest and Other Adjustments

Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác.

MT 291

Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses

Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác.

MT 292

Request for Cancellation

Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu.

MT 295

Queries

Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó.

MT 296

Answers

Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi.

MT 298

Proprietary Message

Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị.

MT 299

Free Format Message

Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định.

Thông điệp loại 3

Treasury markets – foreign exchange, money markets and derivatives

 

MT 300

Foreign Exchange Confirmation

Xác nhận thông tin được đồng ý khi mua / bán hai loại tiền tệ.

MT 303

Forex/Currency Option Allocation Instruction

Hướng dẫn phân bổ giao dịch khối (tùy chọn ngoại hối hoặc tiền tệ)

MT 304

Advice/Instruction of a Third Party Deal

Tư vấn hoặc hướng dẫn giải quyết một giao dịch ngoại hối của bên thứ ba.

MT 305

Foreign Currency Option Confirmation

Xác nhận thông tin được đồng ý trong việc mua và bán các quyền chọn vani trên tiền tệ.

MT 306

Foreign Currency Option Confirmation

Xác nhận thông tin được đồng ý trong việc mua và bán các quyền chọn kỳ lạ trên tiền tệ.

MT 307

Advice/Instruction of a Third Party FX Deal

Tư vấn hoặc hướng dẫn giải quyết một giao dịch ngoại hối của bên thứ ba

MT 308

Instruction for Gross/Net Settlement of Third Party FX Deals

 

MT 320

Fixed Loan/Deposit Confirmation

Xác nhận các điều khoản của hợp đồng liên quan đến một giao dịch tiền gửi / cho vay cố định.

MT 321

Instruction to Settle a Third Party Loan/Deposit

Tư vấn chi tiết giao dịch và hướng dẫn thanh toán khoản vay / tiền gửi có kỳ hạn cố định được thực hiện với tổ chức tài chính bên thứ ba.

MT 330

Call/Notice Loan/Deposit Confirmation

Xác nhận các điều khoản của hợp đồng liên quan đến một cuộc gọi / thông báo cho vay / giao dịch gửi tiền.

MT 340

Forward Rate Agreement Confirmation

Xác nhận các chi tiết của một thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn.

MT 341

Forward Rate Agreement Settlement Confirmation

Xác nhận chi tiết thanh toán của một thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn.

MT 350

Advice of Loan/Deposit Interest Payment

Lời khuyên về việc trả lãi tiền vay / tiền gửi.

MT 360

Single Currency Interest Rate Derivative Confirmation

Xác nhận các chi tiết về hoán đổi lãi suất tiền tệ phái sinh, giới hạn, cổ phiếu hoặc sàn.

MT 361

Cross Currency Interest Rate Swap Confirmation

Xác nhận chi tiết của giao dịch hoán đổi lãi suất tiền tệ chéo.

MT 362

Interest Rate Reset/Advice of Payment

Xác nhận hoặc tư vấn các tỷ lệ đặt lại của (các) lãi suất thả nổi trong một giao dịch phái sinh lãi suất đơn hoặc tiền tệ chéo và / hoặc việc thanh toán lãi suất vào cuối kỳ tính lãi.

MT 364

Single Currency Interest Rate Derivative Termination/Recouponing Confirmation

Xác nhận các chi tiết về việc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hoặc hoàn lại một giao dịch hoán đổi lãi suất tiền tệ, giới hạn, cổ phiếu hoặc sàn.

MT 365

Single Currency Interest Rate Swap Termination/Recouponing Confirmation

Xác nhận các chi tiết về việc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hoặc hoàn lại hoán đổi lãi suất tiền tệ chéo.

MT 380

Foreign Exchange Order

Tư vấn vị trí ròng của một loại tiền tệ

MT 381

Foreign Exchange Order Confirmation

Lệnh mua hoặc bán một số lượng cụ thể của một loại tiền tệ nhất định.

MT 390

Advice of Charges, Interest and Other Adjustments

Xác nhận việc thực hiện một lệnh FX đã được gửi trước đó.

MT 391

Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses

Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác.

MT 392

Request for Cancellation

Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu.

MT 395

Queries

Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó.

MT 396

Answers

Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi.

MT 398

Proprietary Message

Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị.

MT 399

Free Format Message

Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định.

Thông điệp loại 4

Collections and Cash Letters

 

MT 400

Advice of Payment

Lời khuyên về một khoản thanh toán theo bộ sưu tập hoặc một phần của khoản thanh toán đó. Nó cũng xử lý việc giải quyết số tiền thu được.

MT 405

Clean Collection

 

MT 410

Acknowledgment

Xác nhận đã nhận được một bộ sưu tập. Nó cũng chỉ rõ nếu ngân hàng thu không có ý định hành động theo chỉ thị nhờ thu.

MT 412

Advice of Acceptance

Thông báo cho ngân hàng chuyển tiền về việc chấp nhận một hoặc nhiều hối phiếu theo một chỉ thị nhờ thu.

MT 416

Advice of Non-Payment/Non-Acceptance

Thông báo về việc không thanh toán hoặc không chấp nhận theo một bộ sưu tập đã nhận trước đó.

MT 420

Tracer

Yêu cầu về các tài liệu được gửi để thu thập.

MT 422

Advice of Fate and Request for Instructions

Tư vấn cho ngân hàng chuyển về số phận của một hoặc nhiều chứng từ nhờ thu; thường kèm theo một hoặc nhiều câu hỏi hoặc yêu cầu.

MT 430

Amendment of Instructions

Sửa đổi hướng dẫn thu thập.

MT 450

Cash Letter Credit Advice

Xác nhận rằng (các) bức thư bằng tiền mặt nhận được đã được ghi có theo phương thức dự trữ thông thường (tùy thuộc vào khoản thanh toán cuối cùng).

MT 455

Cash Letter Credit Adjustment Advice

Thông báo cho chủ sở hữu tài khoản về các điều chỉnh được thực hiện đối với tài khoản của mình (liên quan đến khoản ghi có trước đó cho một lá thư tiền mặt).

MT 456

Advice of Dishonor

Thông báo cho chủ sở hữu tài khoản rằng (các) tài liệu tài chính có trong thư tiền mặt đã bị loại bỏ vì những lý do được nêu rõ trong lời khuyên.

MT 490

Advice of Charges, Interest and Other Adjustments

Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác.

MT 491

Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses

Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác.

MT 492

Request for Cancellation

Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu.

MT 495

Queries

Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó.

MT 496

Answers

Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi.

MT 498

Proprietary Message

Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị.

MT 499

Free Format Message

Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định.

Thông điệp loại 5

Securities Markets

 

MT 500

Instruction to Register

Hướng dẫn việc đăng ký, hủy đăng ký hoặc đăng ký lại một công cụ tài chính tại nhà cung cấp dịch vụ đăng ký.

MT 501

Confirmation of Registration or Modification

Xác nhận việc đăng ký, hủy đăng ký hoặc đăng ký lại của chủ sở hữu hoặc cổ đông có lợi với nhà cung cấp dịch vụ đăng ký.

MT 502

Order to Buy or Sell

Hướng dẫn việc mua hoặc bán một số lượng nhất định của một công cụ tài chính cụ thể trong các điều kiện cụ thể.

MT 502 (QUỸ)

Order to Buy or Sell (FUNDS)

 

MT 503

Collateral Claim

Yêu cầu tài sản thế chấp mới hoặc bổ sung, hoặc trả lại hoặc thu hồi tài sản thế chấp.

MT 504

Collateral Proposal

Đề xuất tài sản thế chấp mới hoặc bổ sung.

MT 505

Collateral Substitution

Đề xuất hoặc yêu cầu thay thế tài sản thế chấp đang nắm giữ.

MT 506

Collateral and Exposure Statement

Cung cấp thông tin chi tiết về việc định giá cả tài sản thế chấp và tài sản thế chấp.

MT 507

Collateral Status and Processing Advice

Tư vấn tình trạng của một yêu cầu tài sản thế chấp, một đề xuất tài sản thế chấp hoặc một đề xuất / yêu cầu thay thế tài sản thế chấp.

MT 508

Intra-Position Advice

Báo cáo tình hình di chuyển chứng khoán đang nắm giữ.

MT 509

Trade Status Message

Cung cấp thông tin về trạng thái của một giao dịch đã thực hiện trước đó.

MT 509 (QUỸ)

Trade Status Message (FUNDS)

 

MT 510

Registration Status and Processing Advice

Thông báo trạng thái của một hướng dẫn đăng ký hoặc sửa đổi.

MT 513

Client Advice of Execution

Cung cấp thông tin ngắn gọn và sớm về một giao dịch chứng khoán, ví dụ, một giao dịch khối sẽ được phân bổ trước khi xác nhận cuối cùng.

MT 514

Trade Allocation Instruction

Hướng dẫn phân bổ giao dịch khối.

MT 515

Client Confirmation of Purchase or Sale

Cung cấp một bản kế toán chi tiết về các công cụ tài chính do người gửi thay mặt cho người nhận hoặc khách hàng của họ mua hoặc bán. Nó cũng có thể chuyển tải các chi tiết thanh toán của việc mua hoặc bán. Nó cũng có thể được gửi bởi hoặc thông qua một nhà cung cấp dịch vụ ETC.

MT 515 (QUỸ)

Client Confirmation of Purchase or Sale (FUNDS)

 

MT 516

Securities Loan Confirmation

Xác nhận các chi tiết của một khoản vay chứng khoán, bao gồm cả các thỏa thuận tài sản thế chấp. Nó cũng có thể xác nhận các chi tiết về việc thu hồi một phần hoặc trả lại chứng khoán cho vay trước đó.

MT 517

Trade Confirmation Affirmation

Xác nhận một cách tích cực các chi tiết của một xác nhận / ghi chú hợp đồng đã nhận được trước đó.

MT 518

Market-Side Securities Trade Confirmation

Xác nhận các chi tiết của một giao dịch và nếu cần thiết, việc thanh toán của nó cho một đối tác giao dịch.

MT 519

Modification of Client Details

Hướng dẫn sửa đổi chi tiết khách hàng tại nhà cung cấp đăng ký.

MT 524

Intra-Position Instruction

Hướng dẫn sự di chuyển của chứng khoán trong phạm vi nắm giữ.

MT 526

General Securities Lending/Borrowing Message

Yêu cầu vay chứng khoán hoặc thông báo việc trả lại hoặc thu hồi chứng khoán đã cho vay trước đó. Nó cũng có thể được sử dụng để liệt kê các chứng khoán có sẵn để cho vay.

MT 527

Triparty Collateral Instruction

Thực hiện một hành động cụ thể trên một giao dịch quản lý tài sản thế chấp.

MT 528

ETC Client-Side Settlement Instruction

 

MT 529

ETC Market-Side Settlement Instruction

 

MT 530

Transaction Processing Command

Yêu cầu sửa đổi chỉ báo xử lý hoặc thông tin không khớp khác.

MT 535

Statement of Holdings

Báo cáo tại một thời điểm cụ thể, số lượng và nhận dạng chứng khoán và các khoản nắm giữ khác mà người phục vụ tài khoản giữ cho chủ sở hữu tài khoản.

MT 535 (QUỸ)

Statement of Holdings (FUNDS)

 

MT 536

Statement of Transactions

Cung cấp thông tin chi tiết về việc tăng và giảm nắm giữ xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể.

MT 537

Statement of Pending Transactions

Cung cấp thông tin chi tiết về việc tăng và giảm lượng nắm giữ đang chờ xử lý tại một thời điểm cụ thể.

MT 538

Statement of Intra-Position Advice

Cung cấp thông tin chi tiết về việc tăng và giảm chứng khoán trong thời gian nắm giữ trong một khoảng thời gian nhất định.

MT 540

Receive Free

Hướng dẫn nhận các công cụ tài chính miễn phí. Nó cũng có thể được sử dụng để yêu cầu hủy bỏ hoặc thông báo trước một chỉ dẫn.

MT 541

Receive Against Payment

Hướng dẫn việc nhận các công cụ tài chính đối với thanh toán. Nó cũng có thể được sử dụng để yêu cầu hủy bỏ hoặc thông báo trước một chỉ dẫn.

MT 542

Deliver Free

Hướng dẫn việc cung cấp các công cụ tài chính miễn phí. Nó cũng có thể được sử dụng để yêu cầu hủy bỏ hoặc thông báo trước một chỉ dẫn.

MT 543

Deliver Against Payment

Hướng dẫn việc phân phối các công cụ tài chính đối với thanh toán. Nó cũng có thể được sử dụng để yêu cầu hủy bỏ hoặc thông báo trước một chỉ dẫn.

MT 544

Receive Free Confirmation

Xác nhận việc nhận các công cụ tài chính miễn phí. Nó cũng có thể được sử dụng để hủy bỏ hoặc đảo ngược một xác nhận.

MT 545

Receive Against Payment Confirmation

Xác nhận việc nhận các công cụ tài chính đối với thanh toán. Nó cũng có thể được sử dụng để hủy bỏ hoặc đảo ngược một xác nhận.

MT 546

Deliver Free Confirmation

Xác nhận việc cung cấp các công cụ tài chính miễn phí. Nó cũng có thể được sử dụng để hủy bỏ hoặc đảo ngược một xác nhận.

MT 547

Deliver Against Payment Confirmation

Xác nhận việc cung cấp các công cụ tài chính chống lại việc thanh toán. Nó cũng có thể được sử dụng để hủy bỏ hoặc đảo ngược một xác nhận.

MT 548

Settlement Status and Processing Advice

Thông báo trạng thái của một hướng dẫn giải quyết hoặc trả lời một yêu cầu hủy bỏ.

MT 549

Request for Statement/Status Advice

Yêu cầu một tuyên bố hoặc một thông báo trạng thái.

MT 558

Triparty Collateral Status and Processing Advice

Cung cấp kết quả xác thực và tư vấn tình trạng hướng dẫn lại tài sản thế chấp và chuyển động tài sản thế chấp được đề xuất.

MT 559

Paying Agent’s Claim

Yêu cầu hoàn trả thu nhập hoặc tiền chuộc lại, hoặc kết hợp cả hai.

MT 564

Corporate Action Notification

Cung cấp cho chủ sở hữu tài khoản thông tin chi tiết về sự kiện hành động của công ty và các lựa chọn có sẵn cho chủ sở hữu tài khoản. Nó cũng cung cấp cho chủ sở hữu tài khoản thông tin chi tiết về tác động của một sự kiện hành động của công ty đối với tài khoản lưu giữ an toàn hoặc tài khoản tiền mặt, chẳng hạn như tính toán quyền lợi.

MT 565

Corporate Action Instruction

Hướng dẫn người quản lý về quyết định đầu tư của chủ sở hữu tài khoản liên quan đến sự kiện hành động của công ty.

MT 566

Corporate Action Confirmation

Xác nhận với chủ sở hữu tài khoản rằng chứng khoán và / hoặc tiền mặt đã được ghi có / ghi nợ vào tài khoản do kết quả của một sự kiện hành động của công ty.

MT 567

Corporate Action Status and Processing Advice

Cho biết trạng thái hoặc sự thay đổi trạng thái của một giao dịch liên quan đến hành động của công ty đã được chủ sở hữu tài khoản hướng dẫn hoặc thực hiện trước đó.

MT 568

Corporate Action Narrative

Cung cấp các hướng dẫn phức tạp hoặc các chi tiết tường thuật liên quan đến một sự kiện hành động của công ty.

MT 569

Triparty Collateral and Exposure Statement

Cung cấp thông tin chi tiết về việc định giá cả tài sản thế chấp và tài sản thế chấp.

MT 574 (IRSLST)

IRS 1441 NRA (Beneficial Owners’ List)

 

MT 574 (W8BENO)

IRS 1441 NRA (Beneficial Owner Withholding Statement)

 

MT 575

Report of Combined Activity

Báo cáo về tất cả chứng khoán và hoạt động tiền mặt cho sự kết hợp nhất định giữa tài khoản bảo quản và tiền mặt.

MT 576

Statement of Open Orders

Cung cấp thông tin chi tiết về các lệnh mua hoặc bán các công cụ tài chính tại một ngày cụ thể đã được người gửi chấp nhận nhưng chưa được thực hiện.

MT 577

Statement of Numbers

Cung cấp số chứng chỉ chứng khoán

MT 578

Statement of Allegement

Thông báo cho chủ sở hữu tài khoản rằng một đối tác đã cáo buộc hướng dẫn thanh toán trên tài khoản của chủ tài khoản.

MT 579

Certificate Numbers

Thay thế hoặc bổ sung trường 'số chứng chỉ' trong thông báo chính, ví dụ: MT 577

MT 581

Collateral Adjustment Message

Khiếu nại hoặc thông báo về sự thay đổi số lượng tài sản thế chấp được nắm giữ đối với chứng khoán khi cho vay hoặc vì các lý do khác.

MT 582

Reimbursement Claim or Advice

 

MT 584

Statement of ETC Pending Trades

 

MT 586

Statement of Settlement Allegements

Cung cấp chi tiết về các cáo buộc dàn xếp đang chờ xử lý.

MT 587

Depositary Receipt Instruction

 

MT 588

Depositary Receipt Confirmation

 

MT 589

Depositary Receipt Status and Processing Advice

 

MT 590

Advice of Charges, Interest and Other Adjustments

Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác.

MT 591

Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses

Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác.

MT 592

Request for Cancellation

Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu.

MT 595

Queries

Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó.

MT 596

Answers

Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi.

MT 598

Proprietary Message

Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị.

MT 599

Free Format Message

Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định.

Thông điệp loại 6

Treasury markets – precious markets and syndications

 

MT 600

Precious Metal Trade Confirmation

Xác nhận các chi tiết của giao dịch hàng hóa và việc thanh toán của nó.

MT 601

Precious Metal Option Confirmation

Xác nhận các chi tiết của hợp đồng quyền chọn hàng hóa.

MT 604

Precious Metal Transfer/Delivery Order

Hướng dẫn người nhận chuyển bằng cách ghi sổ, hoặc giao thực một loại và số lượng hàng hóa cụ thể cho một bên được chỉ định.

MT 605

Precious Metal Notice to Receive

Thông báo cho người nhận về một đợt chuyển sổ sắp xảy ra hoặc việc giao hàng thực một loại và số lượng hàng hóa cụ thể.

MT 606

Precious Metal Debit Advice

Thông báo cho người nhận một bút toán ghi nợ vào một tài khoản hàng hóa cụ thể.

MT 607

Precious Metal Credit Advice

Thông báo cho người nhận một bút toán ghi có vào một tài khoản hàng hóa cụ thể.

MT 608

Statement of a Metal Account

Cung cấp thông tin chi tiết của tất cả các đặt phòng vào tài khoản hàng hóa.

MT 609

Statement of Metal Contracts

Xác định tất cả các hợp đồng hàng hóa chưa thanh toán, tại một ngày cụ thể mà các xác nhận đã được trao đổi

MT 620

Metal Fixed Loan/Deposit Confirmation

Xác nhận một hợp đồng tiền gửi / cho vay có kỳ hạn cố định.

MT 643

Notice of Drawdown/Renewal

Cung cấp thông báo về (các) Bên vay yêu cầu rút vốn / (các) gia hạn vào một ngày nhất định

MT 644

Advice of Rate and Amount Fixing

Chỉ định lãi suất và, nếu có, tỷ giá hối đoái, cho kỳ tính lãi tiếp theo

MT 645

Notice of Fee Due

 

MT 646

Payment of Principal and/or Interest

Thông báo về các khoản thanh toán và / hoặc trả trước gốc và / hoặc lãi suất với cùng một ngày giá trị, nhưng không liên quan đến bất kỳ bản vẽ hoặc gia hạn tiếp theo nào

MT 649

General Syndicated Facility Message

Thông báo về các khoản thanh toán và / hoặc trả trước gốc và / hoặc lãi suất với cùng một ngày giá trị, nhưng không liên quan đến bất kỳ bản vẽ hoặc gia hạn tiếp theo nào

MT 670

Standing Settlement Instruction Update Notification

Yêu cầu SWIFT tạo MT 671 từ MT 670 và gửi đến các tổ chức tài chính.

MT 671

Standing Settlement Instruction Update Notification Request

Chỉ định hướng dẫn thanh toán thường trực cho một hoặc nhiều đơn vị tiền tệ.

MT 690

Advice of Charges, Interest and Other Adjustments

Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác.

MT 691

Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses

Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác.

MT 692

Request for Cancellation

Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu.

MT 695

Queries

Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó.

MT 696

Answers

Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi.

MT 698

Proprietary Message

Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị.

MT 699

Free Format Message

Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định.

Thông điệp loại 7

Documentary Credits and Guarantees / Standby Letters of Credit

 

MT 700

Issue of a Documentary Credit

Cho biết các điều khoản và điều kiện của tín dụng chứng từ.

MT 701

Issue of a Documentary Credit

Tiếp tục của MT 700 cho các trường 45a, 46a và 47a.

MT 705

Pre-Advice of a Documentary Credit

Cung cấp lời khuyên ngắn gọn về tín dụng chứng từ mà chi tiết đầy đủ sẽ theo sau.

MT 707

Amendment to a Documentary Credit

Thông báo cho người nhận các sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện của tín dụng chứng từ.

MT 710

Advice of a Third Bank’s Documentary Credit

Tư vấn cho người nhận các điều khoản và điều kiện của một khoản tín dụng chứng từ.

MT 711

Advice of a Third Bank’s Documentary Credit

Tiếp tục của MT 710 cho các trường 45a, 46a và 47a.

MT 720

Transfer of a Documentary Credit

Thông báo việc chuyển một khoản tín dụng chứng từ, hoặc một phần của nó, cho ngân hàng thông báo cho người thụ hưởng thứ hai.

MT 721

Transfer of a Documentary Credit

Tiếp tục của MT 720 cho các trường 45a, 46a và 47a.

MT 730

Acknowledgment

Xác nhận đã nhận được thông điệp tín dụng chứng từ và có thể cho biết rằng thông điệp đã được chuyển tiếp theo hướng dẫn. Nó cũng có thể được sử dụng để tính toán các khoản phí ngân hàng hoặc để thông báo về việc chấp nhận hoặc từ chối một sửa đổi của tín dụng chứng từ.

MT 732

Advice of Discharge

Thông báo rằng các tài liệu nhận được có sự khác biệt đã được xử lý.

MT 734

Advice of Refusal

Tư vấn việc từ chối các chứng từ không phù hợp với các điều khoản và điều kiện của tín dụng chứng từ.

MT 740

Authorization to Reimburse

Yêu cầu người nhận thực hiện các yêu cầu bồi hoàn (các) khoản thanh toán hoặc (các) thương lượng theo một khoản tín dụng chứng từ.

MT 742

Reimbursement Claim

Cung cấp yêu cầu bồi hoàn cho ngân hàng được phép hoàn trả cho người gửi hoặc chi nhánh của ngân hàng đó cho các khoản thanh toán / thương lượng.

MT 747

Amendment to an Authorization to Reimburse

Thông báo cho ngân hàng hoàn tiền về các sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện của tín dụng chứng từ, liên quan đến việc ủy ​​quyền hoàn trả.

MT 750

Advice of Discrepancy

Tư vấn về sự khác biệt và yêu cầu ủy quyền đối với các tài liệu được xuất trình không phù hợp với các điều khoản và điều kiện của tín dụng chứng từ.

MT 752

Authorization to Pay, Accept or Negotiate

Tư vấn cho ngân hàng đã yêu cầu ủy quyền thanh toán, chấp nhận, thương lượng hoặc thực hiện cam kết thanh toán trả chậm rằng việc xuất trình các chứng từ có thể được thực hiện, mặc dù có sự khác biệt, miễn là chúng theo thứ tự khác.

MT 754

Advice of Payment/Acceptance/Negotiation

Tư vấn rằng các tài liệu đã được xuất trình phù hợp với các điều khoản của tín dụng chứng từ và đang được chuyển tiếp theo hướng dẫn. Loại thông báo này cũng xử lý thanh toán / thương lượng.

MT 756

Advice of Reimbursement or Payment

Lời khuyên về việc hoàn trả hoặc thanh toán cho một bản vẽ theo tín dụng chứng từ mà không có hướng dẫn hoàn trả cụ thể hoặc điều khoản thanh toán nào được đưa ra.

MT 760

Guarantee

Phát hành hoặc yêu cầu phát hành một bảo lãnh.

MT 767

Guarantee Amendment

Sửa đổi một bảo lãnh đã được phát hành trước đó hoặc yêu cầu sửa đổi một bảo lãnh mà người gửi đã yêu cầu phát hành trước đó.

MT 768

Acknowledgment of a Guarantee Message

Xác nhận việc nhận được thông báo đảm bảo và có thể cho biết rằng hành động đã được thực hiện theo hướng dẫn.

MT 769

Advice of Reduction or Release

Thông báo rằng một ngân hàng đã được giải phóng trách nhiệm đối với một số tiền cụ thể dưới sự bảo lãnh của ngân hàng.

MT 790

Advice of Charges, Interest and Other Adjustments

Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác.

MT 791

Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses

Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác.

MT 792

Request for Cancellation

Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu.

MT 795

Queries

Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó.

MT 796

Answers

Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi.

MT 798

Proprietary Message

Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị.

MT 799

Free Format Message

Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định.

Thông điệp loại 8

Travellers Cheques

 

MT 800

T/C Sales and Settlement Advice [Single]

Cung cấp chi tiết bán và thanh toán cho việc bán séc du lịch của một đại lý bán duy nhất.

MT 801

T/C Multiple Sales Advice

Cung cấp thông tin chi tiết (không bao gồm chi tiết thanh toán) về việc bán séc du lịch trong trường hợp dữ liệu dài hoặc bao gồm dữ liệu từ một số đại lý bán hàng.

MT 802

T/C Settlement Advice

Cung cấp chi tiết thanh toán của nhiều lần bán séc du lịch.

MT 810

T/C Refund Request

 

MT 812

T/C Refund Authorization

 

MT 813

T/C Refund Confirmation

 

MT 820

Request for T/C Stock

 

MT 821

T/C Inventory Addition

 

MT 822

Trust Receipt Acknowledgment

 

MT 823

T/C Inventory Transfer

 

MT 824

T/C Inventory Destruction/Cancellation Notice

Thông báo cho nhà phát hành về việc tiêu hủy / hủy bỏ kiểm tra hàng tồn kho của đại lý bán hàng. Nó cũng có thể yêu cầu một đại lý bán hàng để tiêu hủy / hủy bỏ khách du lịch kiểm tra hàng tồn kho.

MT 890

Advice of Charges, Interest and Other Adjustments

Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác.

MT 891

Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses

Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác.

MT 892

Request for Cancellation

Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu.

MT 895

Queries

Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó.

MT 896

Answers

Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi.

MT 898

Proprietary Message

Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị.

MT 899

Free Format Message

Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định.

Thông điệp loại 9

Cash Management and Customer Status

 

MT 900

Confirmation of Debit

Thông báo cho chủ sở hữu tài khoản ghi nợ vào tài khoản của mình.

MT 910

Confirmation of Credit

Thông báo cho chủ sở hữu tài khoản một khoản tín dụng vào tài khoản của mình.

MT 920

Request Message

Yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ tài khoản gửi MT 940, 941, 942 hoặc 950.

MT 935

Rate Change Advice

Thông báo cho người nhận (các) thay đổi tỷ giá chung và / hoặc (các) thay đổi tỷ giá áp dụng cho một tài khoản cụ thể khác với tài khoản tiền gửi / cho vay / cuộc gọi thông báo.

MT 940

Customer Statement Message

Cung cấp số dư và chi tiết giao dịch của một tài khoản cho một tổ chức tài chính thay mặt cho chủ sở hữu tài khoản.

MT 941

Balance Report

Cung cấp thông tin số dư của một tài khoản cho một tổ chức tài chính thay mặt cho chủ sở hữu tài khoản.

MT 942

Interim Transaction Report

Cung cấp số dư và chi tiết giao dịch của tài khoản, trong một khoảng thời gian nhất định, cho một tổ chức tài chính thay mặt cho chủ sở hữu tài khoản.

MT 950

Statement Message

Cung cấp số dư và chi tiết giao dịch của một tài khoản cho chủ sở hữu tài khoản.

MT 970

Netting Statement

Cung cấp số dư và thông tin chi tiết về giao dịch của một vị trí netting được ghi lại bởi một hệ thống netting.

MT 971

Netting Balance Report

Cung cấp thông tin số dư cho (các) vị trí lưới cụ thể.

MT 972

Netting Interim Statement

Cho biết số dư giữa kỳ và chi tiết giao dịch của một vị thế ghi nợ được hệ thống ghi lại.

MT 973

Netting Request Message

Yêu cầu MT 971 hoặc 972 chứa thông tin mới nhất hiện có.

MT 985

Status Inquiry

Yêu cầu MT 986.

MT 986

Status Report

Cung cấp thông tin liên quan đến kinh doanh về khách hàng hoặc tổ chức.

MT 990

Advice of Charges, Interest and Other Adjustments

Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác đối với tài khoản của họ.

MT 991

Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses

Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác.

MT 992

Request for Cancellation

Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu.

MT 995

Queries

Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó.

MT 996

Answers

Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi.

MT 998

Proprietary Message

Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị.

MT 999

Free Format Message

Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định.

Danh mục 0 Tin nhắn

FIN System Messages

 

MT 008

System Request to Quit

Yêu cầu hệ thống để thoát

MT 009

System Request to Logout

Yêu cầu hệ thống đăng xuất

MT 010

Non-Delivery Warning

Cảnh báo không giao hàng

MT 011

Delivery Notification

Thông báo giao hàng

MT 012

Sender Notification

Người gửi thông báo

MT 015

Delayed NAK

NAK bị trì hoãn

MT 019

Abort Notification

Thông báo hủy bỏ

MT 020

Retrieval Request (Text and History)

Yêu cầu truy xuất (Văn bản và Lịch sử)

MT 021

Retrieved Message (Text and History)

Tin nhắn đã lấy (Văn bản và Lịch sử)

MT 022

Retrieval Request (History)

Yêu cầu truy xuất (Lịch sử)

MT 023

Retrieved Message (History)

Tin nhắn đã lấy (Lịch sử)

MT 028

FIN Copy Message Status Request

Yêu cầu trạng thái tin nhắn sao chép FIN

MT 029

FIN Copy Message Status Report

Báo cáo trạng thái tin nhắn sao chép FIN

MT 031

Session History Request

Yêu cầu lịch sử phiên

MT 032

Delivery Subset Status Request

Yêu cầu trạng thái tập hợp con phân phối

MT 035

Delivery Instruction Request

Yêu cầu hướng dẫn giao hàng

MT 036

LT History Request

Yêu cầu Lịch sử LT

MT 037

Time Zone Status Request

Yêu cầu trạng thái múi giờ

MT 041

Select Status Request for FIN

Chọn Yêu cầu Trạng thái cho FIN

MT 042

Cut-off Times List Request

Yêu cầu danh sách thời gian cắt

MT 043

Non-Banking Days List Request

Yêu cầu danh sách ngày không sử dụng ngân hàng

MT 044

Undelivered Report Rules Redefinition

Định nghĩa lại các quy tắc báo cáo chưa được phân phối

MT 045

Daily Check Time Change Request

Yêu cầu thay đổi thời gian kiểm tra hàng ngày

MT 046

Undelivered Message Report Request

Yêu cầu báo cáo tin nhắn chưa được gửi

MT 047

Delivery Instructions Redefinition Request

Hướng dẫn phân phối Yêu cầu xác định lại

MT 048

Undelivered Report Rules Request

Yêu cầu quy tắc báo cáo chưa được gửi

MT 049

Daily Check Report Time Query

Truy vấn thời gian báo cáo kiểm tra hàng ngày

MT 051

Session History Report

Báo cáo lịch sử phiên

MT 052

Delivery Subset Status Report

Báo cáo trạng thái tập hợp con phân phối

MT 055

Delivery Instructions Report

Báo cáo hướng dẫn giao hàng

MT 056

LT History Report

Báo cáo Lịch sử LT

MT 057

Time Zone Status Report

Báo cáo trạng thái múi giờ

MT 061

Select Status Report for FIN

Chọn Báo cáo trạng thái cho FIN

MT 062

Cut-off Time List Report

Báo cáo danh sách thời gian giới hạn

MT 063

Non-Banking Days List Report

Báo cáo danh sách các ngày phi ngân hàng

MT 064

Undelivered Report Rules Change Report

Báo cáo thay đổi quy tắc báo cáo chưa được phân phối

MT 065

Time Change Report for Daily Check Report

Báo cáo Thay đổi Thời gian cho Báo cáo Kiểm tra Hàng ngày

MT 066

Solicited Undelivered Message Report

Báo cáo tin nhắn chưa gửi được yêu cầu

MT 067

Delivery Instructions Redefinition Report

Báo cáo định nghĩa lại hướng dẫn giao hàng

MT 068

Undelivered Report Rules

Quy tắc báo cáo chưa được phân phối

MT 069

Daily Check Report Time Status

Tình trạng thời gian báo cáo kiểm tra hàng ngày

MT 072

Test Mode Selection

Lựa chọn chế độ kiểm tra

MT 073

Message Sample Request

Yêu cầu mẫu tin nhắn

MT 074

Broadcast Request

Yêu cầu phát sóng

MT 075

Certification Request

Yêu cầu chứng nhận

MT 076

Certification Error

Lỗi chứng nhận

MT 077

Additional Selection Criteria for FIN

Tiêu chí lựa chọn bổ sung cho FIN

MT 081

Daily Check Report

Báo cáo kiểm tra hàng ngày

MT 082

Undelivered Message Report at a Fixed Hour

Báo cáo tin nhắn chưa được gửi vào một giờ cố định

MT 083

Undelivered Message Report at Cut-off Time

Báo cáo tin nhắn chưa được gửi vào thời điểm giới hạn

MT 085

ICC Delivery Information

Thông tin giao hàng của ICC

MT 087

Certification Response

Phản hồi chứng nhận

MT 090

User-to-SWIFT Message

Thông báo từ người dùng đến SWIFT

MT 092

SWIFT-to-User Message

Thông báo SWIFT-to-User

MT 094

Broadcast

Phát tin

MT 096

FIN Copy to Central Institution Message

FIN sao chép tới tin nhắn của tổ chức trung tâm

MT 097

FIN Copy Message Authorization/Refusal Notification

FIN Copy Message Ủy quyền / Thông báo từ chối

masage-type-1.png

2.Các trường sử dụng trong bức điện Swift

Trường 20: Số tham chiếu nhờ thu do Remitting Bank ấn định.

Trường 21: Số tham chiếu nhờ thu của Collecting Bank; nếu không thể hiện thì ghi "SEE72" (xem trường 72).

Trường 32a: Ngày đáo hạn, ký hiệu tiền tệ và số tiền,

A = Ngày đến hạn là một ngày có định.

B = Ngày đến hạn không xác định được.

K = Ngày đến hạn được thể hiện bằng một khoảng thời gian (60 ngày sau ngày nhìn thấy).

Ký hiệu

Ý nghĩa

D060S5T 

60 days after sight

D000ST

at sight

D000FP

first presentation

M0O0IID

1 month after invoice date

Ví dụ: 32K: D060S5TUSD100000,

Trường 33A: Ngày giá trị, ký hiệu tiền tệ và giá trị hoàn trả.

Thông thường, giá trị thể hiện ở trường này bằng giá trị thể hiện ở trường 32a cộng với bất kỳ giá trị nào thể hiện ở trường 73, trừ đi bất kỳ giá trị nào thể hiện ở trường 71 B.

Trường 52a: Thể hiện Chi nhánh hay Ngân hàng xuất trình (trong trường hợp có ngân hàng xuất trình).

Trường 53a: Thể hiện tài khoản hoặc chi nhánh của ngân hàng gửi điện, hoặc ngân hàng khác, thông qua đó ngân hàng gửi điện chuyên tiền thu hộ cho ngân hàng nhận điện.

Nếu ở trường này không thể hiện gì, có nghĩa là một tài khoản trực tiếp bằng đồng tiền nhờ thu giữa ngân hàng gửi điện và ngân hàng nhận điện được sử dụng.

Trường 54a: Thể hiện chi nhánh của ngân hàng nhận điện, hoặc ngân hàng khác, tại đó tiền thu hộ được ghi có cho ngân hàng nhận điện.

Nếu ở trường 53a và 54a không thể hiện gì, có nghĩa là một tài khoản tiếp bằng đồng tiền nhờ thu giữa ngân hàng gửi điện và ngân hàng nhận điện được sử dụng.

Trường 57a: Chỉ sử dụng trong các trường hợp tiền nhờ thu được chuyển đến ngân hàng nhận điện qua một ngân hàng không phải là ngân hàng thể hiện ở trường 24a (nghĩa là ngân hàng ở trường 54a sẽ chuyển tiền nhờ thu cho ngân hàng ở trường này để tiếp tục ghi có cho ngân hàng nhận điện).

Trường 58a: Người thụ hưởng.

Thể hiện ngân hàng nhận điện đã khởi xướng nhờ thu. Đây là bên được ghi có số tiền nhờ thu.

Trường 71B: Thể hiện phần khấu trừ phí được trừ từ số tiền nhờ thu (trường 32a).

Trường 72: Thông tin ngân hàng gửi điện cho ngân hàng nhận điện.

/ALCHAREF/ = All charges have been refused by drawee(s)

/OUCHAREE/ = Our charges have been refused by drawee(s)

/UCHAREF/ = Your charges have been refused by drawee{(s) |

Trường 73: Chi tiết của số tiền bổ sung vào số tiền gốc.

/INTEREST/ = Interest collected

/RETCOMN = Return commission given by the NHTH.

/YOURCHAR/ = NHNTs charges collected.

Để hiểu rõ về nghiệp vụ thanh toán quốc tế và các trường trong LC, bạn cũng có thể tham gia khóa học thanh toán quốc tế chuyên sâu của chúng tôi. 

Hy vọng bài chia sẻ về Các Loại Điện MT (Message Type) Trong Thanh Toán Quốc Tế của Xuất nhập khẩu Lê Ánh sẽ hữu ích tới bạn đọc. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của Xuất nhập khẩu Lê Ánh nhé.

XNK Lê Ánh là đơn vị đi đầu trong đào tạo Khóa học xuất nhập khẩu thực tế, bạn có thể tham khảo chi tiết khóa học tại: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Hotline: 0904848855

>>>>> Bài viết tham khảo:

Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Hối Phiếu Là GìSo Sánh Hối Phiếu Và Lệnh Phiếu

CCC Là Gì? Quy Trình Nhận Chứng Nhận Bắt Buộc Trung Quốc CCC

Sửa Đổi LC Chuyển Nhượng Trong Thanh Toán Quốc Tế

LSS Là Phí Gì

5.0
(3 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
24/03/2023

02/04/2023

10/05/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904.84.8855

ho-c-phi-trung-ta-m-le-a-nh.jpeg
Đăng ký