Các điều khoản hợp đồng thuê tàu dựa trên ví dụ thực tế

Trong nghiệp vụ Logistics việc thuê tàu với các đơn vị không có sẵn phương tiện phương tiện vận chuyển đóng vai trò vô cùng quan trọng, việc thỏa thuận các điều khoản hợp đồng thuê tàu cần được rõ ràng và hợp lí giữa hai bên. Bài viết dưới đây, với ví dụ cụ thể về một bản hợp đồng thuê tàu (tiếng Anh) được chúng tôi đưa về tiếng Việt sẽ giúp bạn hình dung những điều khoản cần có của một bản hợp đồng thuê tàu.

>>>> Xem thêm: Lưu ý khi đóng hàng xuất khẩu vào container

Các điều khoản trong hợp đồng thuê tàu

 Trong một hợp đồng thuê tàu thể hiện:

 

CHARTER PARTY

(No.: 19A/TIMECHARTER/2011)

IT IS THIS DATE: 05TH JAN., 2011 MUTUALLY AGREED BETWEEN THE UNDERSIGNED:

Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2011, hợp đồng được thống nhất ký kết bởi:

SHIP OWNER : CHỦ TÀU

CHARTERER : NGƯỜI THUÊ TÀU

VESSEL DESCRIPTION:

MARITIME 01 DWT

PERIOD : 12 MONTHS CHOPT +/- 15 DAYS

Thời hạn: 12 tháng do Người thuê tàu chọn trên cơ sở +/- 15 ngày.

DELIVERY/REDELIVERY: SOUTH EAST ASIA/HOCHIMINH

Đông Nam Á/Hồ Chí ́ Minh

LAYCAN :

Ngày giao tàu

TRADING RANGE : AS PER SHIP CLASS (ALL OF ASIA…)

Theo cấp tàu (toàn Châu Á, …)

CARGO EXCLUSION: NO

Không hạn chế

BUNKER CONSUMPTION:

 • ON SEA :

 Trên biển :

 • ON PORT : FOR LOAD/DISCHARGE CARGO AND FOR BERTH ONLY

Trên Cảng : làm hàng và nằm cầu.

HIRE : USD 2000/DAY – PDPR

USD 2000/ngày

BROKERAGE COMMISSION: WILL BE PAID TO BROKER BY CHARTERER

Người thuê có trách nhiệm trả phi ́môi giới cho bên môi giới

HIRE PAYMENT : 15 DAYS OF HIRE WITHIN 03 VIETNAM BANKING DAYS AFTER RECEIVING OWNS INVOICE FOR HIRE PAYMENT.

Thanh toán 15 ngày một lần trong vòng 03 ngày làm việc của ngân hàng tại Việt Nam ngay sau khi nhân được yêu cầu thanh toán của chủ tàu.

COMM : NIL

Other Terms & conditions are as follows:

Các điều khoản và điều kiện khác như sau:

1.At or off ports, if weather conditions permit, which to be at Master's discretion vessel's crew to open and close the hatches where and when required, if permitted by local regulations, otherwise shore hands to be employed at Charterers expense.

 Tại cảng, nếu điều kiện thời tiết cho phép, thuận tiện cho thuyền viên mở va ̀ đóng cửa hầm

 khi được yêu cầu, nếu được chấp nhận bởi các quy định địa phương, mặt khác nếu phải thuê

 nhân công trên bờ thì Bên Thuê tàu sẽ chịu.

Điều khoản thuê tàu trong logistics

2.Vessel's stowage to be made under Master's supervision. Owners warrant that Master will co-operate with Charterers and/or their Shippers in every way possible to load and stow the maximum quantity of Charterers intended cargo, according to normal custom of the port and type of cargo to the vessel's capacity always bearing in mind safety of the ship, provided Owners obtain written acknowledgement from shippers that they unable to tender exact quantity as requested by Master. 

 Việc xếp hàng hóa sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Thuyền Trưởng. Chu ̉ tàu đảm bảo rằng Thuyền Trưởng hợp tác với Bên Thuê tàu và/hoặc phía nhà xuất khẩu của bên Thuê tàu bằng mọi cách có thê ̉ để xếp được lượng hàng tối đa theo ý của bên Thuê tàu.Theo thông lệ hải quan của cảng và tùy thuộc vào từng loại hàng hóa ma ̀ việc xếp hàng phải đảm bảo an toàn cho tàu, được lập bằng văn bản va ̀ cung cấp cho chủ tàu từ nhà xuất khẩu số lượng chính xác theo yêu cầu của Thuyền trưởng.

3.Owners are obliged to deliver and keep the vessel, her crew and anything pertaining hereto supplied with upto date and complete certificates, approvals and equipment, enabling the vessel and her crew to carry the cargoes and trade within the trading limits allowed under this Charter Party. It is the responsibility of the Master and Owners to arrange to keep on board corresponding valid certificates.Failing this, any time lost and all extra expenses incurred to be on Owners account.

Chủ tàu bị buộc giao và giữ tàu, các thuyền viên của tàu và những gì liên quan được nhắc tới ở đây được cung cấp với các chứng nhận đã hoàn tất, chấp nhận các trang thiết bị, cho phép tàu và thuyền viên mang theo hàng hóa và kinh doanh trong giới hạn cho phép của bên Thuê Tàu. Đây là trách nhiệm của Thuyền trưởng va ̀ chu ̉ tàu đê ̉ thu xếp sao cho đúng với các điều lệ của các giấy tờ chứng nhận. Nếu sai, bất kỳ chi phi ́ phát sinh nào sẽ do chủ tàu chịu.

4.Vessel not to carry solid ballast.

 Tàu không chạy không tải xa.

5.Vessel to be delivered with sufficient quantities bunkers - Bunker Price is.

Tàu được giao với nhiên liệu đu ̉ vận hành – Giá nhiên liệu là:.  ……………………………..    Owners guarantee that the vessel is entered for full cover and shall remain entered for the duration of this charter, in a Protection and Indemnity Association. Cargo claims if any to be settled as per NYPE Inter- Club Agreement as at date of completions of discharge of cargo in question. Charterers Will Take CLL Cover upon vsl delivery. 

7 Should the vessel put back whilst on voyage under this time charter, by reason of an accident or breakdown or in the event of loss of time either in port or at sea or deviation from the course of the voyage caused by sickness of or accident to the crew or any person on board the vessel (other than super cargo travelling by request of Charterers), or by reason of the refusal of Master or crew to perform their duties, the hire shall be suspended from the time of the inefficiency until the vessel is again efficient in the same or equivalent position and voyage resumed therefrom and all extra expenses incurred including bunkers consumed during the period of suspended hire shall be for Owners account. Owners to keep Charterers informed regularly during any such 'off hire' period of expected time of completion and vessel's re-entry into time charter. If due to repairs of any part of her hull, machinery or equipment the vessel is estimated to remain off- hire for more than thirty (30) consecutive days, the Charterers have the option of cancelling the balance of this time charter, after arrangements have been made and effected for the delivery of any cargo on board the vessel.

Tàu sẽ trở lại bến cảng trên hành trình tàu dưới việc thuê kỳ hạn này, với lý do rủi ro tai nạn hay hư hỏng hoặc sự cố mất mát tại cảng hoặc trên biển hoặc do sự sai lệch hướng đi của hành trình tàu mà nguyên nhân do thuyền viên hoặc một ai đó trên tàu bị ốm hoặc tai nạn.(những hàng hóa siêu trọng được chơ ̉ theo yêu cầu của Bên thuê tàu), hoặc do Thuyền trưởng từ chối hoặc thuyền viên không thi hành nhiệm vụ của mình. Việc thuê tàu sẽ bị đình chỉ từ thời điểm mất khả năng cho đến khi tàu trở lại tình trạng hoạt động bình thường ở vị tri ́ tương đương vị tri ́ ban đầu và do đó hành trình tàu sẽ được bắt đầu lại. Tất cả những chi phi ́ phát sinh bao gồm cả việc tiêu hao nhiên liệu trong thời gian đình chỉ hoạt động tàu sẽ do Chủ tàu chịu.

Chủ tàu cập nhật thông tin do bên thuê tàu một cách đều đặn trong suốt thời gian thuê tàu như việc “tạm ngừng thuê”. Thời gian mong đợi hoàn tất tàu lại trở lại thời hạn thuê tàu như ban đầu. Nếu vì việc sửa chữa một phần thân tàu hay máy móc hoặc thiết bị tàu sẽ được ước tính thời gian tạm ngừng thuê là 30 ngày liên tiếp. Bên Thuê tàu có quyền lựa chọn việc hủy thời gian này trong hợp đồng thuê tàu kỳ hạn này. Sau khi thống nhất đồng ý sẽ có hiệu lực để giao bất kỳ loại hàng nào trên boong tàu. 

 Khi giao tàu, hầm hàng phải được quét dọn sạch, rửa bằng nước và phải khô ráo và sẵn sàng cho việc chất hàng hóa dự kiến dưới sự kiểm tra của bên thuê tàu. Hầm hàng không có muối, không chất lỏng và hoặc dính rỉ sắt và những hàng hóa bị sót lại của những chuyến hàng trước để đảm bảo hài lòng đối với giám định viên độc lập. Nếu hầm tàu không đảm bảo và tàu sẽ trong tình trạng tạm ngưng thuê cho đến khi qua được lần giám định lại.Tất cả chi phi ́ trực tiếp liên quan đến việc giám định lại này bao gồm cả phi ́ tiêu hao nhiên liệu sẽ do chủ tàu chịu.

9 In the event of the vessel being denied or restricted in the use of port and /or loading and/or discharging facilities or shore labour and/or pilotage assistance because of the vessel's ownership or management or the wages or conditions of employment of her Officers and/or crew, hire shall cease for the time thereby lost.

 Trong việc tàu bị trì hoãn hoặc bị hạn chê ́ sử dụng một phần tại cảng xếp và/ hoặc cảng dỡ hoặc công nhân bốc xếp trên bờ hoặc do việc dẫn hoa tiêu vì quyền sơ ̉ hữu tàu hay việc quản lý tiền lương hoặc do tình trạng thuê mướn nhân viên văn phòng , thuyền viên của chủ tàu bị gián đoạn làm mất thời gian, việc thuê tàu sẽ khấu trừ tương ứng.

10.Notwithstanding any provisions to the contrary in this Charter-party, Owners are not to have the right to withdraw the vessel by reason of non payment of hire unless Charterers are given official notice and Charterers are unable to rectify such non-payment within three banking days after receipt of Owners notice that hire has not been received. If Charterers are still in default of payment of charter hire the Owners to have right of withdrawing the vessel from the service of the Charterers without making any further protest as stated in the preceding part of this clause and without interference by any court or any formality whatsoever and without prejudice to any claim the Owners may otherwise have on the Charterers under this charter.

Tuy nhiên, bất kỳ sự cung cấp nào trái với bên thuê tàu này, chu ̉ tàu không có quyền thu hồi lại con tàu với lý do không thanh toán tiền thuê trừ khi bên thuê tàu có thông báo chính thức và bên thuê tàu không thể khắc phục như không thanh toán trong thời hạn ba (03) ngày làm việc của ngân hàng kể từ khi nhận được biên lai thu tiền thuê tàu từ chu ̉ tàu. Nếu bên thuê tàu vẫn trì hoãn việc thanh toán tiền thuê tàu, chu ̉ tàu có quyền lấy lại tàu từ dịch vụ cho thuê tàu mà không có thêm bất kỳ sự phản đối nào như quy định trước đó là nguyên nhân và không có sự can thiệp nào bởi tòa án hay bất cứ thu ̉ tục nào và bên thuê tàu không được đòi bồi thường.

11 Performance Clause: Điều khoản thi hành

The performance levels declared by the Owners in the relevant negotiations with regard to any part of her hull, Machinery including cargo gear and other equipment which are required to be in service of the Charterers shall be diligently maintained by the Owners throughout the period of the vessel's service with the Charterers. If Charterers have reason to be dissatisfied with the performance of the vessel, the Owners on receiving complaint, shall immediately investigate and take appropriate steps to correct the situation.

 Mức đô ̣ thi hành sẽ được công bố bởi chu ̉ tàu trong các cuộc thương lượng đàm phán liên quan tới bất kỳ phần nào của thân tàu, bao gồm cả máy móc và cẩu hàng và các thiết bị khác mà được dùng đê ̉ phục vụ cho bên thuê tàu sẽ được duy trì bởi chu ̉ tàu thông qua các dịch vụ thuê tàu trước đó với bên thuê tàu. Nếu bên thuê tàu có lý do không hài lòng với việc thi hành các điều khoản của phía chủ tàu, chu ̉ tàu sẽ ngay lập tức ghi nhận, điều tra nguyên nhân và khắc phục cho đúng.

12.Owners to confirm vessel's cranes are in good working order. Vessel’s cranes to be at charterers disposal during the charterparty period for loading/discharging charterers intended cargoes free of cost to charterers. Vessel's cranes to be used for loading/discharging to be driven by shore stevedores.

Chủ tàu xác nhận cẩu tàu trong tình trạng hoạt động tốt. Bên thuê tàu tùy ý sử dụng cẩu tàu trong suốt thời gian thuê tàu cho việc xếp hoặc dỡ hàng. Cẩu tàu sử dụng cho việc xếp dỡ hàng sẽ do công nhân bốc vác trên bờ điều khiển.

13.Charterers or their supercargo to have free access to Engine room, Bridge and cargo holds and may inspect or cause the inspection of cargo gear.

Bên thuê tàu hoặc giám định hàng hóa của ho ̣ có quyền tự do vào phòng động cơ, đài chỉ huy của thuyền trưởng và hầm hàng v a ̀ có quyền kiểm tra nguyên nhân của cẩu hàng.      

14.Should any damage be caused to the vessel or her fittings by Charterers or their Agents/Stevedores, the Master to notify through Charterers agents the responsible party, to endeavour to obtain a written acknowledgement of the responsible party, have a survey made to estimate the damage in agreement with the vessel's agents and report the event to the Charterers within 48 hours of its occurrence except for latest damages which to be reported upon discovery whether at sea or at port but latest prior to redelivery of the vessel. Failing the aforementioned, Charterers not to be responsible in any way for such damage and/or loss of time thus occasioned, unless seaworthiness of the vessel is affected, in which case Charterers to effect repairs before redelivery

Bất kỳ sự hư hỏng nào đối với tàu hoặc phụ kiện của tàu đều được bên thuê tàu hoặc đại lý/hoặc công nhân bốc vác của bên thuê tàu, thuyền truưởng thông báo thông qua đại lý bên thuê tàu, bên chịu trách nhiệm sẽ cố gắng để có được một văn bản công nhận việc hư hỏng này và sẽ tiến hành cuộc kiểm tra để ước tính thiệt hại hư hỏng để dàn xếp với đại lý tàu và báo cáo với bên thuê tàu trong vòng 48 giờ từ khi xảy ra sự cố, ngoại trừ những hư hỏng, thiệt hại mới được phát hiện trên biển hoặc tại cảng trong suốt quá trình giao hàng lại của tàu. Bên thuê tàu không chịu trách nhiệm cho những hư hỏng hoặc mất mát xảy ra một cách đặc biệt, trừ khi khả năng đi biển của tàu la ̀ không có thực, trong trường hợp này bên thuê tàu sẽ sửa chữa trước khi giao hàng một lần nữa.

15.Lashing materials, stanchions, if any, as on board to be placed at Charterers disposal and Charterers to have free use of all equipments on board, but additional materials to be for Charterers' account.

 Những vật liệu để chằng, buộc, cột, nếu có trên tàu sẽ do bên thuê tàu tùy ý sử dụng và tự do sử dụng các thiết bị trên tàu nhưng những vật liệu cần thêm sẽ do bên thuê tàu chịu.

16 The hire is inclusive of all Officers and Crew's overtime.

Việc thuê mướn bao gồm cả thuyền viên và nhân viên làm ngoài giờ.

17.Owners confirm that the vessel is fully insured in respect of her Hull and Machinery.

 Chủ tàu xác nhận rằng tàu được đóng bảo hiểm đầy đu ̉ cho thân tàu va ̀ thiết bị, máy móc

 của tàu.

18.If required by Charterers, Charterers or their agents are hereby authorized by Owners to sign on Master's and/or Owner's behalf, Bill(s) of lading as presented in accordance with Mate's and Tally Clerk's receipt without prejudice to this Charter-Party. Charterers to indemnify Owners in the event of discrepancy if any.

Nếu có yêu cầu nào từ bên thuê tàu, bên thuê tàu hoặc đại lý của mình sẽ được chủ tàu ủy quyền ký thay cho thuyền trưởng hoặc chu ̉ tàu trên vận đơn là phù hợp với biên nhận của thuyền phó và nhân viên kiểm đếm, không gây tổn hại nào cho bên thuê tàu. Bên thuê tàu sẽ bồi thường cho chu ̉ tàu nếu có bất kỳ sự sai lệch nào.

19.No hire shall be payable for the delay caused by the vessel being captured, seized, arrested, boycotted or detained in any other way by any person, organisation or Government in pursuance of or consequent to any interest in or claim or complaint against or dispute with the vessel or her Owner or the Government of the Nation under whose flag the Vessels sails, unless due to the act/neglect or fault of the Charterers or their agent.

 Không phải trả tiền thuê tàu nếu nguyên nhân là do trì hoãn bởi tàu bị bắt giữ, bị tịch thu hoặc bị tẩy chay, hoặc bị giam cầm dười bất kỳ hình thức nào bởi bất kỳ ai hay bất kỳ một tổ chức, một chính phủ nào trong quá trình thuê tàu hoặc là hậu quả của bất kỳ điều gì liên quan hoặc sự tố cáo chống lại tàu hoặc chu ̉ tàu hoặc chính quyền địa phương quản lý cờ tàu, trừ khi do sự cẩu thả hoặc lỗi của bên thuê tàu hoặc đại  lý của bên thuê tàu.        

20. Owners to be responsible for any consequences of smuggling by Vessel's crew. Any fines imposed on the crew who have smuggled or tries to smuggle and repatriation of such crew to be for Owners account. Charterers likewise are to be responsible for smuggling by their agents, stevedores or representatives.

 Chủ tàu hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ việc buôn lậu nào của thuyền viên. Nếu phát hiện bất kỳ thuyền viên nào đã buôn lậu hoặc thử buôn lậu trước đây thì Chu ̉ tàu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.Tương tự bên thuê tàu cũng phải chịu trách nhiệm nếu đại lý hoặc công nhân bốc vác của mình có hành vi buôn lậu.

21 Owners to supply deratization Certificates on delivery of the vessel and if this does not cover the whole period of time charter, or fumigation becomes necessary, cost of same and detention to be for Owners' account. However, time and cost of fumigation on account of cargo carried to be for Charterers account.

 Chủ tàu cung cấp những chứng nhận giảm thuế của tàu và nếu chứng nhận này không bao quát hết toàn bộ thời gian thuê tàu, hoặc nếu việc hun trùng tàu trở nên cần thiết thì chi phí và việc chậm trễ hành trình tàu phát sinh chủ tàu sẽ chịu.Tuy nhiên, thời gian và chi phí của việc hun trùng kiểm dịch hàng hóa được chuyên chở trên tàu thì bên thuê tàu sẽ chịu.

22 Vessel's Description – Chi tiết thông tin tàu

23.At any port(s) where Owners have no agents and if so required by the Master, Charterer to arrange and supply fresh water to the vessel, but Owners to reimburse the cost of such fresh water supplies at actual rates for by the Charterers.

 Tại bất kỳ cảng nào nơi mà chủ tàu không có đại lý và nếu được thuyền trưởng yêu cầu, bên thuê tàu sẽ thu xếp và cung cấp nước ngọt cho tàu, nhưng chủ tàu sẽ phải hoàn lại cho bên thuê tàu số tiền chi cho việc cung cấp nước ngọt này.

24.Joint Survey for On-hire at port of delivery or first load port and off-hire at the port of redelivery, to be conducted at Owners time and Charterers time respectively. Expenses to be shared equally between Charterers and Owners. Survey to be conducted by Independent Surveyors nominated by Charterers at both ends. Vessel not to be for off-hire for on-hire survey unless loading is actually delayed by the survey.

 Việc giám định giao tàu tại cảng giao hoặc cảng dỡ đầu tiên và việc tạm ngừng thuê tại cảng giao lại tàu sẽ đươ ̣ sắp xếp bởi chu ̉ tàu & bên thuê tàu. Chi phi ́ sẽ được chia đều giữa bên thuê tàu và bên chu ̉ tàu. Kiểm soát sẽ được chỉ đạo bởi các giám định viên độc lập được bổ nhiệm bởi bên thuê tàu tại hai đầu cảng.Tàu không tính thời gian tạm ngưng thuê trong thời gian thuê trừ khi thực tê ́ việc xếp dỡ bị trì hoãn do việc giám định.

25.Baltime 1939, Chamber of Shipping Clause Paramount, New Both-to-Blame Collision Clause, New Jason Clause and Chamber of Shipping Nuclear Materials Clause to apply and form part of the Charter Party and also to be incorporated in all Bill(s) of Lading issued under this charter. P&I Bunkering Clause to be incorporated in all Bills of Lading.

 Baltime 1939, Bộ luật điều khoản vận tải biển, điều khoản mới về việc hai bên chịu trách nhiệm về việc va chạm tàu biển, điều khoản mới về nguyên tử hạt nhân để áp dụng và thiết lập cho bên thuê tàu cũng được sáp nhập trong tất cả các vận đơn đường biển được phát hành dưới việc thuê tàu này. Các điều khoản bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chu ̉ tàu về cung cấp nhiên liệu cũng được sáp nhập trong tất cả các vận đơn đường biển

26.All dues, taxes, levies on cargo/freight, hire/hires in loading and discharging ports to be on Time Charterers' account. It is also understood Charterers are confident that no Indian tax/taxes are applicable on charter hire under this charter. However if any applicable same to be paid by Charterers. Owners shall furnish from time to time expenses (operating expenses i.e. crew wages, victualling, spares, store, repairs, management expenses, interests costs, depreciation etc.) incurred on account of this charter for the purpose of fulfilling Income Tax obligations undertaken by Charterers. It is understood no notarisation is required. All time and costs required for Vessel to trade in Indian domestic trade to be for Charterers' account and responsibility.

 Tất cả phí, thuế, tính trên hàng hóa /cước tàu, tiền thuê/những khoản phí thuê mướn tại cảng xếp và cảng dỡ sẽ do bên thuê tàu chịu. Điều này cũng được bên thuê tàu hiểu là chắc chắn rằng không có thuế Ấn Độ/các loại thuế có thể được áp dụng đối với bên thuê tàu trong hợp đồng thuê tàu này.Tuy nhiên, nếu có bất kỳ loại thuế nào tương tự có thể được áp dụng thì sẽ do bên thuê tàu chịu. Chu ̉ tàu thỉnh thoảng cũng sẽ chịu chi phi ́ này (tiêu hao vận hành, lương thuyền viên, tiếp tế lương thực, dự trữ, lưu kho, sửa chữa, chi phi ́ quản lý, chi phí lãi, sự mất giá…v.v ) do bên thuê tàu chịu cho mục đích đóng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập. Nó được ngầm hiểu không yêu cầu chứng thực. Tất cả thời gian và chi phí được yêu cầu cho tàu hoạt động thương mại trên lãnh thổ nội địa Ấn đô ̣ sẽ do bên thuê tàu chịu.

27.Notwithstanding anything to the contrary contained therein it is expressly agreed that the Owners only to be responsible for delay in delivery of Vessel or for delay during the currency of the charter and for loss or damage to goods on board, if such delay or loss has been caused by want of due diligence on the part of the Owners or their Manager in making the Vessel seaworthy and fitted for the voyage or any other personal act or omission or default of the Owners or their Manager. In the event of stoppages/strikes/restraints by the ship's personnel, time thus lost to be for Owners' account. Owners not to be responsible in any other case. Owners not to be liable for loss or damage arising out of or resulting from shore labour strikes lockouts or stoppages or restraints.

 Tuy nhiên bất kể điều gì đối lập được bao gồm trong đó, nó được thỏa thuận là chủ tàu chỉ chịu trách nhiệm cho việc tàu trì hoãn giao hàng hoặc việc trì hoãn trong suốt thời gian việc thuê tàu còn hiệu lực đối với bên thuê tàu và áp dụng cho việc mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa trên boong, nếu như việc trì hoãn hay mất mát mà nguyên nhân do ý muốn của chủ tàu hoặc quản lý của chu ̉ tàu làm cho tàu có khả năng đi biển trong suốt hành trình hoặc bất kỳ lỗi nào do sự cẩu thả của nhân viên trên tàu gây ra .Trong trường hợp bị tạm ngưng/đình công/do nhân viên tàu thì việc làm mất thời gian sẽ do chu ̉ tàu chịu. Chu ̉ tàu không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào khác. Chu ̉ tàu không liên quan đến việc thất lạc hoặc hư hỏng xảy ra do công nhân trên bơ ̀ đình công hoặc ngăn cản các hoạt động của hành trình tàu.

28.Pls advise whether VESSEL equipped with suitable tyre fenders for any lighterage ops

 Vui lòng cho biết tàu được trang bị với những đệm chắn/hoặc bánh xe bằng cao xu

 để giảm sự va chạm của thành tàu với các tàu khác hoặc bến tàu.

29.Charterers to have the benefit of any return insurance premium if received by Owners from Underwriters as and when received from Underwriters by reason of vessel being in port for minimum thirty days provided vessel is on hire.

 Bên thuê tàu được lợi từ việc bồi hoàn phi ́ bảo hiểm nếu nhận được bởi chủ tàu từ bên thanh toán các hợp đồng bảo hiểm và khi nhận từ họ bởi lý do tàu đang cập cảng ít nhất 30 ngày, tàu được cung cấp là tàu đang thuê.

30.Delivery and redelivery to be Việt Nam Standard Time

 Nhận tàu và giao tàu theo tiêu chuẩn thời gian Việt Nam.

31.If the vessel is stopped at sea for any repairs or the vessel is immobilised affecting Charterers loading/discharging obligations, all such stoppages and periods of immobilisation to be treated as off-hire.

 Nếu tàu dừng lại trên biển đê ̉ sửa chữa hoặc tàu trong tình trạng đang nằm bất động tại cảng xếp hoặc cảng dỡ ảnh hưởng đến nghĩa vụ xếp/dỡ hàng hóa của bên thuê tàu, tất cả việc ngưng hoạt động trong suốt thời gian này sẽ được xem xét như là việc tạm ngừng thuê.   lớp kế toán thực hành

32. Basic annual war risk insurance on vessel and/or crew to be for Owners' account. Any extra and/or additional war insurance premium charged by Owners underwriters by reason of vessel's trading under this Charter party to be for Charterers account and to be refunded to Owners by Charterers upon receipt of copies of Owners Underwriters net Invoice. Any blocking/trapping/detention insurance to be for Owners account and crew war bonuses as required by the vessel's flag and/or seamen's unions payable by reason of vessel's trading under this Charter Party to be refunded to Owners by Charterers against documentation.

 Bảo hiểm rủi ro chiến tranh hàng năm trên tàu và hoặc bảo hiểm dân sự đối với thuyền viên sẽ do chủ tàu chịu. Bất kỳ chi phí bảo hiểm phát sinh nào thêm sẽ do người chịu trách nhiệm đóng bảo hiểm của chu ̉ tàu đóng với lý do hoạt động thương mại của tàu trong hợp đồng kỳ hạn này sẽ do bên thuê tàu chịu và bên thuê tàu phải hoàn lại phi ́ này cho bên chủ tàu dựa trên bản sao của hóa đơn bảo hiểm bên chu ̉ tàu cung cấp. Bất kỳ sự chậm trễ nào hoặc sự giả mạo giấy tơ ̀ nào về việc đóng phi ́ bảo hiểm sẽ do chu ̉ tàu chịu. Sự xung đột thuyền viên phụ thuộc vào cờ tàu và hoặc sự liên minh giữa các thủy thủ có thể trả bởi lý do hoạt động thương mại của tàu trong thời gian thuê tàu và sẽ được bồi hoàn lại cho chủ tàu bằng việc cung cấp những tài liệu chứng minh sự việc.

33.Charterers to have the option of holding a superficial inspection at any time during working hours without inconvenience to Master and vessel's operation. The Owners or Master giving every facility and assistance to carry this out.

Bên thuê tàu được lựa chọn tiến hành một cuộc điều tra tổng quát bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian tàu hoạt động mà không gây phiền phức nào cho thuyền trưởng hoặc việc hoạt động của tàu. Chu ̉ tàu hoặc thuyền trưởng phải tạo điều kiện thuận lợi hỗ hơ ̣ việc điều tra này.

34.If the Vessel's final port clearance is delayed due Owners husbanding matters, vessel to remain off-hire till such time irregularities rectified satisfaction.

Nếu lần cấp phép dời cảng cuối cùng của tài bị trì hoãn bởi vấn đề liên quan đến người quản lý tàu, thì thời gian tạm ngưng thuê tàu sẽ không được tính như thường lệ và được điều chỉnh lại cho thỏa đáng.

35.Trading Exclusions : as vssl class

 Phạm vi thương mại loại trừ: Hoạt động thương mại trong phạm vi khu vực theo cấp tàu

36. Cargo Exclusions : No

 Hàng hóa loại trừ : Không có

37.Hire to be paid to : Nominate later

Pls advise with full Banking particulars and Swift code

Việc thanh toán tiền thuê tàu vào tài khoản nào sẽ được thông báo cụ thể sau. Xin vui lòng cung cấp đầy đủ chi tiết ngân hàng và Swift Code.

38.Vessel's gear, equipment and hold ladders shall comply with applicable regulations at port of loading and discharging. In the event of any delay caused to the vessel by the failure to produce such valid certificate, then Charterers may suspend hire for the time thereby lost and Owners shall pay all extra expenses incidental to and resulting from such failure.

 Cẩu tàu, thiết bị và thang hầm phải tuân theo quy tắc áp dụng tại cảng xếp và cảng dỡ. Bất kỳ sự chậm trễ nào do lỗi không sử dụng được các thiết bị trên mà lỗi do nhà sản xuất thì phải có giấy chứng nhận còn hiệu lực, khi đó bên thuê tàu có thê ̉ đình chỉ việc thuê tàu trong một thời gian do đó việc mất thời gian này sẽ do chu ̉ tàu chịu tất cả những chi phí phát sinh li ê n quan.

39.Vessel is to provide and maintain efficient electric light clusters as on board for cargo work at night.

Tàu phải cung cấp và duy trì điện thắp sáng ban đêm cho việc dỡ và xếp hàng.

40.Owners to be able to make use of Charterers' agents at both ends for Owners' husbandry matters through Charterers, paying agents usual acceptable tariff for same.

Bên thuê tàu có thể làm đại lý cho chủ tàu tại hai đầu cảng, phí đại lý & cảng phí theo biểu phí thông thường.

41.In case disablement (i.e.crane), and unless by Stevedore / cranemen, Owners to pay the cost of labour and/or equipment affected by the breakdown, either stood off or additionally engaged; this does not exempt Owners from liability for cost of hiring shore appliances and labour if available, but in such case vessel not to be off-hire, except for time actually lost. Owners to be liable as per this clause for the actual amount, against vouchers, for expenses incurred due to disablement of cargo gear for which Owners responsible.

Trong trường hợp cẩu hỏng, trừ khi do công nhân bốc xếp hoặc nhân viên điều khiển cần cẩu, chủ tàu phải chi trả việc thuê mướn nhân công và thiết bị hư hỏng, trường hợp đang hoạt động hoặc đang được sử dụng thêm thì chu ̉ tàu không được miễn thuế từ chi phí thuê mướn thiết bị hoặc nhân công trên bờ nếu có sẵn để dùng, nhưng trong trường hợp tàu đang trong thời gian tạm ngưng thuê, ngoại trừ thời gian thực tế đã bị thất thoát. Chủ tàu phải có trách nhiệm với mỗi điều khoản này về số tiền thực tê ́ căn cứ vào các biên lai thu tiền hoặc hóa đơn, các chi phi ́ phải chịu do cẩu tàu không còn khả năng sử dụng sẽ do chủ tàu chịu.

42.Should the vessel be arrested during the currency of this Charter-party at the suit of any person having or purporting to have a claim against, or any interest in the vessel, hire under this Charter Party shall not be payable. In respect of any period which the vessel remains unemployed and the Owners shall reimburse to the Charterers any expenditure which they may incur under this Charter Party in respect of any period during which, by virtue of the operation of the clause, no hire is payable. This clause shall be in-operative should the arrest be caused through act or omissions of the Charterers.

Trong suốt thời gian hợp đồng thuê tàu này có hiệu lực, nếu tàu bị bắt giữ bởi bất kỳ ai với mục đích liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc vì bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến tàu, thời gian thuê này bên thuê tàu sẽ không phải trả. Đối với bất kỳ giai đoạn thuê mướn nào còn lại không được thuê mướn va ̀ chu ̉ tàu sẽ phải hoàn lại cho bên thuê tàu tất cả những phí tổn mà họ đã phải chịu dưới hợp đồng thuê tàu này trong suốt các giai đoạn mà hiệu lực của các điều khoản được thi hành, sẽ không có chi phi ́ thuê mướn nào được chi trả. Điều khoản này sẽ không được thi hành nếu nguyên nhân của việc bắt giữ là do những sai sót của bên thuê tàu.

43.Owners to comply with present legislation and provide vessel with all required certificates in regard to water pollution risks. Without prejudice to anything contained in this Charter party, the Owners undertake, during the currency of this Charter-party, to comply with the requirements of U.S. Public Law 95-217 (Pollution) and any revision hereof regarding financial responsibility or otherwise. Should the vessel be delayed by reason of a breach of this clause, no hire to be paid in respect of any time lost thereby during the period the vessel is unable to perform the service immediately required. Any hire paid in advance to be readjusted accordingly. Should the vessel be delayed as aforesaid for period continuing more than thirty days, Charterers to have the option of canceling this Charter Party without prejudice to any claim for damages.

Chủ tàu phải tuân theo các quy định của các điều khoản hiện tại và bàn giao tàu với những chứng nhận được yêu cầu liên quan đến sự rủi ro về việc ô nhiễm nước. Không có bất kỳ định kiến nào được bao gồm trong hợp đồng thuê tàu này, chu ̉ tàu cam kết rằng trong suốt quá trình hợp đồng thuê tàu có hiệu lực, tuân theo các yêu cầu cuả bô ̣ luật chung của U.S 95-217( phổ biến) và bất kỳ sự điều chỉnh nào về trách nhiệm tài chính hoặc trách nhiệm khác. Nếu tàu bị trì hoãn bởi lý do vi phạm các điều khoản này thì sẽ không phải trả chi phí thuê tàu cho thời gian bị thất thoát bởi việc trì hoãn trong suốt quá trình thuê tàu là không thể để thi hành các dịch vụ được yêu cầu tức thì. Bất kỳ khoản tiền thuê mướn nào được trả trước đều được điều chỉnh lại cho phù hợp.Việc trì hoãn tàu đã được nói đến  ở các điều khoản trước trên 30 ngày liên tiếp, bên thuê tàu có quyền lựa chọn việc hủy hợp đồng thuê tàu này ma ̀ không có ý kiến về bất kỳ sự bồi thường thiệt hại nào.

44.The performing vessel will be covered by ITF agreement acceptable to ITF. In the event of loss of time due to boycott of vessel by shore labour, or due to Government restrictions either by reason of the terms and conditions of which the members of the crew are employed, or by reason of any trading of this vessel or any other vessel under the same ownership, or control, the payment of hire shall cease for the time thereby lost.

Việc sử dụng tàu sẽ được kiểm soát bởi ITF và thỏa thuận chấp nhận đối với ITF.Trong trường hợp mất thời gian do sự tẩy chay của công nhân trên bờ hoặc do sự hạn chê ́ quyền hạn vì lý do các điều kiện va ̀ điều khoản ma ̀ các thành viên là thuyền viên được thuê mướn, hoặc bởi bất kỳ lý do thương mại nào của tàu này hoặc tàu khác đồng sở hữu bởi một chủ tàu, hoặc một bên kiểm soát.Việc thanh toán tiền thuê mướn tàu sẽ dừng lại liên quan đến việc mất thời gian trên.

45.The Master shall if instructed by the Charterers, slowsteam the vessel in accordance with Charterers' instructions, subject to discretion of Master and always subject to safety of Hull and Machinery.

 Thuyền trưởng sẽ được chỉ dẫn bởi bên thuê tàu, điều khiển tốc độ tàu phù hợp với chỉ thị của bên thuê tàu , tùy thuộc vào sự suy tính của thuyền trưởng và luôn tùy thuộc vào sự an toàn của thân tàu và máy móc.

46.This fixture is to be kept strictly Private and Confidential.

 Hợp đồng này được lưu giữ một cách hoàn toàn riêng tư và bi ́ mật.

47.This Charter Party and any disputes arising hereunder shall be governed by and construed in accordance with Indian both as regards substance and procedure.

 Hợp đồng thuê tàu này và bất kỳ sự tranh luận nào phát sinh dưới đây sẽ được chi phối và được giải thích cho phù hợp với cả hai bên nhưng trên căn bản là luật Án Đô ̣ sẽ được áp dụng.

48.Owners can only dry-dock during the currency of this Charter Party only incase of emergency at Owners time and expense.

 Chủ tàu chỉ có thể đưa tàu vào bến trong thời gian hợp đồng này đang có hiệu lực trong trường hợp khẩn cấp và việc mất thời gian thuê tàu sẽ do chủ tàu chịu.

49.In absence of original Bill(s) of Lading Owners to permit discharge against LOI (Letter of Indemnity) per Owners' P & I Club wording signed by Charterers/Receivers. Such Letter of Indemnity to be faxed to Owners prior commencement of discharge for Owners' approval and Approved Letter of Indemnity to be forwarded by courier to Owners.  

Trong trường hợp không có các vận đơn gốc thì chủ tàu cho phép dỡ hàng dựa vào LOI ( Thư bảo lãnh) cho mỗi hợp đồng bảo hiểm của chủ tàu được ký bởi bên thuê tàu hoặc bên nhận hàng. Mỗi thư bảo lãnh sẽ được fax cho chủ tàu trước khi giao hàng để chủ tàu ký

chấp nhận và thư bảo lãnh gốc sẽ được gởi cho chủ tàu qua chuyển phát nhanh.

50.Owners confirm vessel as well as vessel Owners are in compliance with 'ISM' certification and any delay, expense due to such non-compliance would be to Owners' account. Vessel to have on board valid 'DOC' and 'SMC' certificate.

Chủ tàu xác nhận rằng tàu cũng như chu ̉ tàu tuân theo đúng Chứng nhận quản lý an toàn tàu biển quốc tế (ISM) và bất kỳ sự trì hoãn nào, mọi chi phi ́ do không tuân thu ̉ đúng các quy định an toàn sẽ do chủ tàu chịu.Tàu phải có Chứng nhận phù hợp ( DOC) và Chứng nhận quản lý an toàn (SMC).

51.During the Charterparty, Charterers may assign vessel to any weather routing agency for ascertaining vessel’s performance and vessel’s speed/consumption to be taken as given in her description.

 Trong suốt thời gian thuê tàu, bên thuê tàu có thể chỉ định bất kỳ đại lý trung gian nào cho việc xác định hành trình tàu và tốc độ tàu/sự tiêu hao nhiên liệu sẽ được ghi nhận và thông báo chi tiết bởi đại lý của tàu.

52.Sub Let Clause: Charterers free to Sublet the Vsl to other Charterers Sub Owners approval within the charter duration.

 Điều khoản cho thuê lại: Bên thuê tàu tự do cho thuê lại tàu cho một bên thuê khác dưới sự

 chấp thuận của chu ̉ tàu trong thời gian thuê tàu còn hiệu lực.

53.Any other terms and conditions to be mutually agreed

Các điều kiện và điều khoản khác phải được thỏa thuận qua lại và đồng ý bởi các bên. 54. Charter party NYPE 93

Hợp đồng thuê tàu theo NYPE 93

55.That the captain shall prosecute his voyages with the utmost despatch, and shall render all customary assistance with ship’s crew and boats. the captain (although appointed by the owners), shall be under the orders and directions of the charterers as regardsemployment and agency;

 Thuyền trưởng sẽ tiếp tục hành trình nhanh nhất bằng hết khả năng và trách nhiệm của mình và sẽ đáp lại lại tất cả sự giúp đỡ với thuyền viên và tàu. Thuyền trưởng ( cho dù được bổ nhiệm bởi chủ tàu), sẽ phải tuân theo chỉ dẫn của bên thuê tàu như việc tôn trọng sự thuê mướn trung gian..

56.Master to abide by voyage instructions as sent by the charterers.

 Thuyền trưởng kéo dài hành trình tàu theo chỉ thị được gởi bởi bên thuê tàu.

57.Arbitration/ga if any to be settled in singapore, english law to apply.

 Mọi tranh chấp nếu có sẽ được giải quyết tại Singapore, áp dụng luật nước Anh.

58.Owner to provide: all supplies i.e hydrolic oil, lube oil, fresh water, provisions, deck and/ or engine store, spare parts etc ( except for bunker DO )(bunker) are always in owners account / time / arrangement.

Chủ tàu cung cấp: Tất cả mọi sự cung ứng như dầu hydrolic, dầu nhờn, nước ngọt , thực phẩm dự trữ, boong tàu và/hoặc việc trữ kho các động cơ, thiết bị, dụng cụ dự phòng..v.v ( ngoại trừ nhiên liệu dầu DO) luôn luôn do chủ tàu chịu và sắp xếp thời gian cho việc cung ứng này.

59.charterer to provide:

- the charterer, while the vessel is on hire, shall provide and pay for all the bunkers except as otherwise agreed; shall pay for port charges( including compulsory watchmen and cargo watchmen), pilotages, towages, agencies, commissions, consular charges( except those pertaining to individual crew members or flag of the vessel), and all other usual expenses except those agreed, but when the vessel puts into a port for causes for which the vessel is responsible( other than by stress of weather), then all such charges incurred shall be paid by the owners. fumigations ordered because of illness of the crew shall be for the owners’ account. fumigations ordered because of cargoes carried or ports visited while the vessel is employed under this charter party shall be for the charterers’ account

 Bên thuê tàu cung ứng: Đối với bên thuê tàu, trong thời gian thuê tàu sẽ phải cung cấp nhiên liệu và thanh toán cho nhiên liệu tiêu hao này ngoại trừ có thỏa thuận khác sẽ được thanh toán cho các chi phi ́ cảng ( bao gồm cả chi phi ́ cho nhân viên canh phòng tàu và giám sát hàng hóa). Hoa tiêu, tàu lai, đại lý phí, cảng phí, hoa hồng môi giới hàng hòa, chi phí lãnh sự quán (ngoại trừ thuyền viên độc lập là thành viên của quốc gia mang cờ tàu) và các chi phí thông thường khác được đồng ý loại trừ. Nhưng khi tàu cập cảng do các nguyên nhân, do tàu phải chịu trách nhiệm ( vì lý do thời tiết xấu), sau đó, tất cả các chi phi ́ phải chịu khác sẽ được thanh toán bởi chu ̉ tàu. Việc yêu cầu hun trùng do thuyền viên bị dịch bệnh sẽ do chủ tàu chịu.Việc hun trùng hàng được chuyên chở trong thời gian tàu được thuê mướn.

Trên đây là tất các những điều khoản cần thiết trong hợp đồng thuê tàu, bạn cần lưu ý khi thực hiện.

 >>>>> Bài viết tham khảo thêm: 

Xuất nhập khẩu Lê Ánh - Nơi đào tạo khóa học xuất nhập khẩu tphcm Việt Nam

Bạn có thể tìm hiểu thêm về nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại các bài viết trang web: Xuatnhapkhauleanh.edu.vn

5.0
(5 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
04/07/2023

06/03/2023

28/12/2023

04/07/2023

24/10/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904.84.8855

ho-c-phi-trung-ta-m-le-a-nh.jpeg
Đăng ký